Onze Garanties

Een veilig gevoel en goed om te weten.

 

First Travel Partners is aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Bij ANVR leden bent u verzekerd dat zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Daarnaast is First Travel Partners ook aangesloten bij het garantiefonds GGTO en het Calamiteitenfonds. Dit betekent dat u verzekerd bent van een financiële veiligstelling door het GGTO en dat door het Calamiteitenfonds kosten worden vergoed in geval van calamiteiten op de reisbestemming.

ANVR

First Travel Partners maakt deel uit van First Incentive BV en is onder nummer 05545 aangesloten bij het ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen).

Dit houdt onder andere in dat op alle door ons georganiseerde reizen de door de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) opgestelde zakelijke voorwaarden van toepassing zijn.

De algemene afspraken houden in dat wij de volgende specifieke voorwaarden hanteren bij de navolgende omstandigheden:

  • Op onze reisvoorstellen zijn, naast de in deze voorstellen genoemde aanvullende voorwaarden, tevens de meest recente versie van de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing.
  • Deze voorwaarden zijn ook te vinden op anvr.nl/zakelijkevoorwaarden.pdf.
  • De toepasselijkheid van de door de opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • First Travel Partners en Opdrachtgever spreken af dat hun rechtsverhouding wordt beheerst door hetgeen zij in deze overeenkomst, in de ANVR Zakelijke voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de reisdienstverleners overeenkomen en dat Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement) buiten toepassing blijft nu de opdrachtgever handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
  • Op overeenkomsten die First Travel Partners met vervoerders voor rekening en risico van Opdrachtgever tot stand brengt met vervoerders zijn de vervoersvoorwaarden van die vervoerders van toepassing. De voorwaarden van de voornaamste vervoerders zijn te vinden op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

GGTO

First Travel Partners maakt deel uit van First Incentive BV (KvK nr.10034301]) en is onder nummer 1550 aangesloten bij de Stichting GGTO.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de reisorganisator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de reisorganisator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de reisorganisator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boekingsbedrag van € 10.000,- in rekening gebracht aan de klant/opdrachtgever. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden

Calamiteitenfonds

First Travel Partners maakt deel uit van First Incentive BV (KvK nr.10034301) en is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast als gevolg van een calamiteit zoals gedefinieerd door het Calamiteitenfonds

Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. Het Calamiteitenfonds doet geen uitkering voor reizen die nog niet aangevangen zijn.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
    Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.